Основни суд Петровац на Млави

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Према последњим званичним подацима Републичког завода за статистику Општина Петровац на Млави заузима територију од 655 км2 Општина Жагубица заузима територију од 760 км2, тако да Основни суд у Петровцу на Млави обухвата територију од 1415 км2. Према истом извору Општина Петровац на Млави има 34 насеља, Општина Жагубица 18 насеља, док према последњем попису извршеном 2022. године Општина Петровац на Млави има 26.186 становника а Општина Жагубица 12.737 становника.

Седиште Основног суда у Петровцу на Млави налази се у судској згради у Петровцу на Млави, улица Српских Владара 159. У саставу Основног суда постоји судска јединица у  Жагубици.

У седишту суда налази се одељење судске управе, кривично и истражно одељење, грађанско одељење и пружање међународне правне помоћи у кривичним и грађанским стварима, одсек рачуноводства, припремно одељење и друге пратеће службе и писарница.

РАДНО ВРЕМЕ, ПРИЈЕМ СТРАНАКА И РАЗГЛЕДАЊЕ СПИСА

Радно време суда је од 7:30 до 15:30 часова.

Писмена се могу предавати како у седишту Основног суда у Петровцу на Млави, тако и у Судској јединици у Жагубици у току целог радног времена.

Судски списи се могу разгледати, преписивати или тражити одређене информације од 9:00 до 14:00 часова у седишту Основног суда у Петровцу на Млави и у Судској јединици у Жагубици, зависно од тога где се предметни спис налази.

Странке и њихове пуномоћнике прима Председник суда у Основном суду у Петровцу на Млави и то сваке среде од 9:00 до 13:00 часова, осим последње среде у месецу када врши пријем странака и њихових пуномоћника у Судској јединици у Жагубици.

Сви послови јавнобележничких овера ће се обављати у времену од 8:00 до 14:00 часова, како у Седишту суда тако и у Судској јединици.