Судска управа

Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти а којима се обезбеђују услови за правилан и благовремен рад и пословање суда. Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом, Судским пословником, а нарочито: уређивање унутрашњег пословања у суду; доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашњу организацију, радне односе и друге опште акте којима се уређују односи у суду; разматрање притужби и представки; финансијско и материјално пословање суда; oвера исправа намењених употреби у иностранству; стручни послови у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности судског особља у суду; послови у вези са стручним усавршавањем и обуком судија и судског особља; послови управљања судским зградама и непокретностима које се додељују суду на коришћење; послови у вези са наплатом судских такси; други послови везани за унутрашњу организацију и пословање суда када је то одређено законом или општим актом суда. вођење статистике и израда извештаја; позивање и распоређивање судија поротника; послови везани за сталне судске вештаке и тумаче.

Према Годишњем распореду послова Основног суда у Петровцу на Млави за 2023. годину судску управу чине:

– Председник суда – судија Станоје Рајић
– Заменик Председникa суда – судија Невенка Ђорђевић
– Виши судијски сарадник Стефан Станковић
– Виши судијски сарадник Весна Алексовски