Контакт 2017-03-22T01:02:42+02:00

Основни суд Петровац на Млави

Адреса: Српских владара број 159, 12300 Петровац на Млави
Телефони: 012/331-260, 012/331-131
Факс: 012/331-286


Судске јединице у Жагубици

Адреса: Трг ослобођења б.б. 12320 Жагубица
Телефон и факс: 012/643-586


Председник суда – тел/факс: 012/331-173
Е-маил адреса: uprava@pt.os.sud.rs

Матични број: 17865609
ПИБ: 108341778
Текући рачун – редован: 840-1180621-26
Текући рачун – депозит: 840-447802-75
Текући рачун – судске таксе: 840-30656845-46
Текући рачун – новчане казне и трошкови крив. поступка: 840-30657845-53
Позив на број: 58078