Основни суд Петровац на Млави

Адреса: Српских владара број 159, 12300 Петровац на Млави
Телефони: 012/331-260, 012/333-131
Факс: 012/331-286

Е-маил адреса: uprava@pt.os.sud.rs


Судске јединице у Жагубици

Адреса: Трг ослобођења б.б. 12320 Жагубица
Телефон и факс: 012/643-586

Е-маил адреса: sjzagubica@pt.os.sud.rs


Председник суда – тел/факс: 012/331-173
Е-маил адреса: uprava@pt.os.sud.rs

Портпарол суда: Судија-Љиљана Ђорић
Е-маил адреса: ljiljana@pt.os.sud.rs

Матични број: 17865609
ПИБ: 108341778
Текући рачун – редован: 840-0000000001620-21
Текући рачун – депозит: 840-447802-75
Текући рачун – судске таксе: 840-30656845-46
Текући рачун – новчане казне и трошкови крив. поступка: 840-30657845-53
Позив на број: 58078