Овера докумената

Поштовани грађани,

По одредбама Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа („Сл. гласник РС“ бр. 93/14 и 22/15), Основни суд у Петровцу на Млави од 21.06.2017. године није више надлежан за оверавање потписа, рукописа и преписа, те стога грађани више неће бити у могућности да наведене послове обаве пред овим судом. Након наведеног датума као поверени посао  надлежност за оверавање потписа, рукописа и преписа  преузима Јавни бележник Слађана Богићевић.

Овера уговора

Дана 01.09.2014. године почео је са применом Закон о јавном бележништву (Сл. гласник РС“ број 31/11, …106/15)

Након ступања на снагу Закона о јавном бележништву судови више не врше овере потписа на уговорима који се односе на располагање непокретностима.

Ове врсте уговора сада можете сачинити и оверити у форми јавнобележничког записа код јавних бележника.

 

 

Јавни бележник

СЛАЂАНА БОГИЋЕВИЋ
адреса: РАДЕТА МОСКОВЛИЋА 13                                                                                                                         12300 Петровац на Млави
Регистрациони број: 17925393                                                                                                                                     Тел.:  012/ 326 747

 

Јавни бележник је самосталан и независан стручњак из области права коме је поверено јавно овлашћење да саставља исправе о правним пословима и другим чињеницима које су од значаја за промет новца, роба и услуга, да преузима на чување исправе, новац и друге предмете, као и да у својству повереника суда спроводи и неке судске поступке. Јавне бележнике именује министар надлежан за послове правосуђа из реда дипломираних правника који поседују одговарајуће стручне квалификације као што су положен правосудни и нотарски испит и одређено радно искуство у правној струци.