Почев од 01.01.2020.године сви грађани Републике Србије могу приступити порталу Министарства правде – Електронска огласна табла на линк адреси :     https://etabla.sud.rs/

Правни основ за увођење Електронске огласне табле свих Судова Републике Србије је уређен чланом 36. Закона о извршењу и обезбеђењу (Сл. Гласник РС , бр.54/2019) који гласи :

Достављање извршном дужнику

Члан 36.

Извршном дужнику који је правно лице или предузетник писмена се достављају на адресу седишта или адресу за пријем поште које су уписане у регистру Агенције за привредне регистре или другом јавном регистру, а физичком лицу – на адресу пребивалишта или боравишта која је уписана код органа који води евиденцију о личним картама.

Ако достављање не успе, писмено се у року од три дана истиче на електронској огласној табли суда који је донео решење о извршењу на основу извршне или веродостојне исправе, а кад је реч о решењу о извршењу на основу веродостојне исправе, достављање се понавља још једном по истеку рока од осам дана од претходног достављања, а ако ни поновљено достављање не успе, решење се у року од три дана истиче на електронској огласној табли суда.

Достављач оставља у поштанском сандучету извршног дужника или на другом месту на адреси извршног дужника обавештење које садржи лично име извршног дужника, својство у поступку, назнаку да ће писмено у року од три дана бити истакнуто на електронској огласној табли суда, назив и адресу тог суда и упозорење да се по истеку рока од осам дана од истицања писмена на електронској огласној табли суда сматра да је достављање извршено.

Сматра се да је достављање извршено истеком осам дана од дана истицања писмена на електронској огласној табли суда.

Одредбе овог члана сходно се примењују и на достављање извршном повериоцу и другим учесницима у поступку.