Надлежност Основног суда у Петровцу на Млави

Сходно одредбама члана 22. Закона о уређењу судова („Сл.гласник РС“ бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11, 101/13, 108/16, 113/2017, 65/18,87/18 и 88/18) Основни суд у Петровцу на Млави у првом степену суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до 10. и 10. година, ако за поједина од њих није надлежан други суд и одлучује о молби за престанак мере безбедности или правне последице осуде за кривична дела из своје надлежности.
У грађанским споровима Основни суд у Петровцу на Млави у првом степену суди ако за поједине од њих није надлежан други суд и води извршне и ванпарничне поступке за које није надлежан неки други суд.
У првом степену Основни суд у Петровцу на Млави суди и у стамбеним споровима; споровима поводом заснивања, постојања и престанка радног односа; о правима, обавезама и одговорностима из радног односа; о накнади штете коју запослени претрпи на раду или у вези са радом; споровима поводом задовољавања стамбених потреба на основу рада.
Основни суд у Петровцу на Млави пружа грађанима правну помоћ, међународну правну помоћ ако није надлежан други суд и врши друге послове одређене законом.
Законом се може предвидети да у одређеним врстама правних ствари поступају само неки Основни судови са подручја истог Вишег суда.

Непосредно Виши суд за Основни суд у Петровцу на Млави је Виши суд у Пожаревцу који у другом степену одлучује о жалбама на следеће одлуке Основног суда у Петровцу на Млави:

– о одређивању мера обезбеђења присуства окривљеног,

– за кривична дела за које је прописана новчана казна и казна затвора до 5. година,

– решења у грађанским споровима,

– на пресуде у споровома мале вредности, у ванпарничним поступцима.

Апелациони суд у Крагујевцу одлучује о жалбама:

– на одлуке Основног суда у Петровцу на Млави у кривичном поступку ако за одлучивање о жалби није надлежан Виши суд у Пожаревцу,

– на пресуде Основног суда у Петровцу на Млави у грађанскоправним споровима ако
за одлучивање о жалби није надлежан Виши суд у Пожаревцу,

– одлучује о сукобу надлежности нижих судова са свог подручја ако за одлучивање
није надлежан Виши суд у Пожаревцу као и о преношењу надлежности основних и
виших судова када су спречени или не могу да поступају у некој правној ствари.