Председник суда

Пословима Основног суда у Петровцу на Млави ,судске управе руководи Председник суда-Судија Станоје Рајић који обавља све послове предвиђене чланом 6. и другим одредбама Судског пословника.

Председник суда представља суд, руководи судском управом и одговоран је за правилан и благовремен рад суда. Председник суда обезбеђује законитост, ред и тачност у суду, налаже отклањање неправилности и спречава одуговлачење у раду, одређује браниоца по службеној дужности по азбучном реду са листе адвоката коју доставља Адвокатска комора, стара се о одржавању независности судија и угледу суда и врши друге послове одређене законом и судским пословником. Председник суда руководи судском управом, а поједине послове судске управе може поверити заменику председника или председницима одељења. У пословима судске управе председнику помаже секретар суда и организатор послова у суду (менаџер суда). Кад суд има више од једног заменика председника суда, председник суда одређује једног заменика који га замењује. Председник суда надзире рад судских одељења и служби, а користећи одговарајуће евиденције и прегледом задужења и експедитивности, остварује стални увид у рад суда као целине и предузима мере за законит, правилан, тачан и благовремен рад. Председник разматра притужбе странака и других учесника у судском поступку који сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток, односно исход и предузима одговарајуће мере, у складу са законом. Законом о судијама регулисани су услови за избор и сâм избор председника суда, трајање и престанак функције, разлози за разрешење и поступак доношења одлуке о разрешењу, као и положај по престанку функције председника суда.  Права, овлашћења и обавезе председника суда прописани су Законом о уређењу судова и Судским пословником.