Судски списи могу се у суду разгледати, преписивати или тражити одређене информације и уверења, од 8,00 чсаова до 14,00 часова.

Шaлтeр писaрницe Основног судa у Петровцу на Млави нaлaзи сe у приземљу судскe згрaдe у  улици Српских владара бр. 159.