Кућни ред Основног суда у Петровцу на Млави

Председник Основног суда у Петровцу на Млави прописује кућни ред.

Кућним редом прописује се начин коришћења радних и других просторија у судској
згради, време задржавања у згради, мере потребне за безбедност просторија и остале мере
потребне за чување средстава за рад и других предмета који се налазе у суду.

Кућним редом утврђују се обавезе лица која користе просторије суда или се у њима
повремено задржавају.

Са кућним редом упознају се судије и судско особље а извод из кућног реда који се
односи на грађане истиче се на видном месту у суду или на други погодан начин.

Судије, судије поротници, судско особље и правосудна стража дужни су да се према
странкама и лицима која се налазе у судској згради или присуствују извођењу појединих
радњи у току судског поступка односе тако да поштују достојанство њихове личности.

Странке и лица која бораве у судској згради дужни су да се придржавају кућног реда
и да не ометају рад суда.

У случају кршења кућног реда од стране странака и других лица у судској згради,
правосудна стража може применити мере које су одређене законом и актом о правосудној
стражи.