Судско особље

Судско особље у Основном суду у Петровцу чине судијски помоћници и државни службеници и намештеници запослени на административним, информационим, рачуноводственим, техничким и осталим пратећим пословима значајним за судску власт. Судско особље обавља послове у складу са законом, Судским пословником и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду, и дужно је да савесно и непристрасно врши своје послове и чува углед суда. Број судског особља одређује председник суда актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у суду, у складу са кадровским планом, а мерила за одређивање броја судског особља утврђује министар надлежан за послове правосуђа. На заснивање радног односа, права и обавезе, стручно усавршавање, оцењивање и одговорности судског особља, примењују се прописи који уређују радне односе државних службеника и намештеника, ако Законом о уређењу судова није друкчије одређено. Судско особље има право и обавезу на стручно усавршавање и обуку коју организују суд, Министарство или институција надлежна за обуку у правосуђу.