Парнична писарница

Радно време: 7:30-15:30 часова, пауза 9:30-10:00 часова.
Странка, преко опште писарнице, може да затражи информације о:
•    броју предмета
•    име судије којем је предмет додељен у рад
•    све информације о кретању предмета
•    извршити увид у предмет
•    молбом затражити препис или фотокопију писмена који се налазе у списима
•    добити потврду да је покренут спор
•    потврду да није покренут спор за развод брака
•   добити потврду правоснажности и извршности сваке судске одлуке.

Извршна писарница

Извршна писарница ради са странкама сваког радног дана од 07:30-15:30часова.
Странка у извршној писарници може да оствари следећа права:
•    да сазна број предмета
•    име судије коме је предмет додељен
•    име судског извршитеља који спроводи извршење у том предмету
•    да ли се предмет налази у календару, или код судије
•    извршити увид у предмет
•    молбом затражити препис или фотокопију писмена који се налази у списима
•    добити потврду правноснажности и извршности сваке судске одлуке

Ванпарнична и оставинска писарница

Рад са странкама: од 07:30-15:30 часова, пауза од 09:30-10:00
Странкa се у ванпарничној писарници може информисати о следећим стварима:
•    број предмета и име судије који води поступак
•    да ли је по предмету заказано рочиште
•    разгледати списе
•    затражити молбом (писменом или усменом) фотокопију или препис одређених докумената из списа.

Кривична писарница

Радно време: 7:30-15:30 часова, пауза 9:30-10:00 часова.
Странка у кривичној писарници може да се информише о:
•    броју предмета
•    имену судије којем је предмет додељен у рад
•    све информације о кретању предмета
•    разгледање и преписивање списа
•    молбом затражити препис или фотокопију писмена који су у предмету
•    може добити дозволу за посету притвореним лицима

Кривична писарница не ради са странкама, осим у случају када је странка упућена ради издавања уверења да се против лица не води кривични поступак да није осуђивано и ради уручивања оптужнице. Такса се плаћа 190,00 динара на ж.р. за таксе. Уверење се издаје за територију за коју је надлежан Основни суд у Петровцу. У кривичној писарници се, по позиву, врши уручивање оптужница, уручивање пресуда и друга поступања по наредбама судија.