Странка или други учесник у судском поступку има право притужбе на рад суда, председнику суда, када сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток и исход.

На овом месту, пре свега желимо да вам укажемо да је судијска функција заштићена Уставом Републике Србије, као највишим правним актом наше земље, који својим одредбама прокламује независност судијске функције и у члану 149. прописује да је судија у вршењу судијске функције независан у свом раду и потчињен само Уставу и закону, као и да је сваки утицај на судију у вршењу судијске функције забрањен.

Исто тако, одредбом чл. 22. Закона о судијама, судија је слободан у заступању свог схватања, утврђивању чињеница и примени права, у свему о чему одлучује и није дужан да икоме, па ни другим судијама и председнику суда објашњава своја правна схватања и утврђено чињенично стање, изузев у образложењу одлуке или кад то закон посебно налаже.

 

Притужба председнику Основног суда у Петровцу на Млави:

Притужба на рад суда или било ког лица запосленог у њему, како судија тако и административног особља може се поднети председнику суда писмено или усмено.

Писмена притужба треба да садржи број предмета, име судије (или другог лица на чији се рад притужује), кратак опис разлога притужбе и име и адресу притужиоца.

Притужба се упућује на следећу адресу:

Основни суд Петровац на Млави
Председнику суда
Српских владара бр.159
12300 Петровац на Млави

Усмена притужба може се изнети председнику суда са претходним заказивањем.

Председник суда прима странке средом од 09:00 до 12:00 часова, док последње среде у месецу прима странке  у Судској јединици Жагубица.

Суд је дужан да у року од 15 дана од дана пријема притужбе проследи одговор притужиоцу.

Када се подноси притужба?
Притужба на рад суда подноси се у случају када странка има примедбе на примену процедуре и третман у поступку који се води пред судом.

Притужба није жалба
Притужба се може односити на дужину трајања поступла, време израде судске одлуке, начин на који је странка третирана у поступку (неадекватно понашање судија и административног особља) и сл.

Притужба се може поднети као:
· Писмена притужба Министарству правде Републике Србије
· Писмена притужба председнику Врховног суда Србије
· Писмена притужба председнику Вишег суда
· Писмена притужба председнику Основног суда
· Усмена притужба председнику Основног суда

Облик и садржина притужбе
Подноси се у писменом (а председнику основног суда и у усменом) облику и на овај начин странке се могу притужити на рад целог суда као и на рад одређеног судије или председника суда уз навођење броја предмета, имена судије или другог лица на које се притужба односи и имена притужиоца.

Коме се подноси и на коју адресу?

Писмена притужба председнику Основног суда у Петровцу на Млави:

Основни суд у Петровцу на Млави
Председнику суда
Српских владара бр.159
12300 Петровац на Млави

 

Радно време суда: од 7:30 до 15:30

Време пријема странака:
Председник: средом од 09-13 часова
Пријемно: од 8-15:30 часова
Писарница: од 9:00-14:00 часова

 

Писмена притужба Министарству правде Републике Србије:

Министарство правде РС
Одсек за надзор у судовима
Немањина 22-26
11000 Београд

 

Писмена притужба председнику Врховног касационог суда Србије:

Врховни суд Србије
Председнику суда
Немањина  бр. 91
1000 Београд

 

Писмена притужба Високом савету судства:

Високи савет судства
Ул. Ресавска бр. 42
11000 Београд